Управління справами
Національної академії наук України

Положення про порядок передачі в оренду майна, що належить до майнового комплексу НАН України

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Бюро Президії НАН України від 15.10.2014  № 216

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі в оренду майна,
що належить до майнового комплексу НАН України
 
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України „Про оренду державного та комунального майна”, Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786, інших нормативно-правових актів, що діють на території України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України „Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу”, і спрямовано на регулювання порядку передачі в оренду майна Національної академії наук України (далі – НАН України) (крім цілісних майнових комплексів) з метою підвищення ефективності його використання.
1.2. Установи, організації та підприємства, що віднесені до відання Національної академії наук України на підставі дозволу НАН України можуть передавати в оренду нерухоме  (незалежно від площі) та інше індивідуально визначене майно, що обліковується на їх балансах, якщо це відповідає правилам дотримання державної таємниці, пожежної безпеки, вимогам технічних та санітарних норм, не суперечить обмеженням, встановленим чинним законодавством України, та не шкодить виконанню їх основної статутної діяльності.
Керівникам установ, організацій та підприємств НАН України при прийнятті попереднього рішення про передачу нерухомого майна в оренду враховувати межування такого майна з режимними об’єктами.
1.3. Доповідачем з питань передачі в оренду нерухомого та іншого індивідуально визначеного  майна НАН України на засіданні Бюро Президії НАН України є керуючий справами НАН України.
1.4. Наведені нижче терміни у цьому Положенні вживаються у такому значенні:
- Акт приймання-передачі об’єкта оренди – письмовий документ, що фіксує факт здійснення якої-небудь дії, що володіє юридичною значимістю. Засвідчує факт передачі орендодавцем об’єкта оренди орендарю в день початку строку оренди або передачі об’єкта оренди від орендаря орендодавцю в день закінчення оренди відповідно до умов договору;
- базовий місяць розрахунку – останній місяць, за яким є інформація про індекс інфляції;
- будівля – це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів;
- дата оцінки – дата, за станом на яку здійснюються процедури оцінки майна та визначається вартість майна;
- експлуатаційні витрати – це витрати орендодавця, пов’язані з експлуатацією та наданням в оренду майна державної власності;
- індивідуально визначене майно– інвентарні об’єкти або групи інвентарних об’єктів та інше окреме майно, що може реалізуватися способами, визначеними законодавством, як окремий самостійний об’єкт;
- капітальний ремонт будівлі – комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшенням експлуатаційних показників, також покращення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта. Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації будівлі в цілому або її частин (за умови їх автономності);
- майданчик (асфальтований, бетонний, з щебеневим покриттям, стоянка для автомобілів) – земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій;
- Методика № 786 – Методика розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786;
- Методика № 629 – Методика оцінки об’єктів оренди, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 № 629;
- нежитлове приміщення – частина внутрішнього об’єму будівлі (будинку, споруди тощо), що не належить до житлового фонду,  обмежена з усіх сторін захисними конструкціями: стінами (у тому числі з вікнами і дверима) зі стелею (перекриттям) і підлогою;
- незалежна оцінка – оцінка майна, що проведена суб’єктом    оціночної діяльності – суб’єктом господарювання;
- невід’ємні поліпшення орендованого майна – здійснені орендарем за час оренди заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості;
- об’єкти оренди – нерухоме державне майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (машини, устаткування, інші облікові одиниці основних засобів, нематеріальних активів та інших цінностей, що виділяються у самостійний об’єкт оренди згідно з законодавством), за винятком тих об’єктів, які не можуть бути об’єктами оренди відповідно до чинного законодавства України та окремих рішень НАН України;
- оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності;
- орендарі – юридичні  особи  та  громадяни України, фізичні та юридичні особи  іноземних  держав,  міжнародні організації та особи без  громадянства, які користуються майном на строковій платній основі на умовах укладеного договору оренди.
Фізична  особа,  яка  бажає укласти договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення  договору   зобов’язана   зареєструватись   як   суб'єкт підприємницької діяльності.
При державній реєстрації про припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб шляхом ліквідації розглядається питання щодо припинення дії договору оренди і повернення майна Орендодавцеві за актом приймання-передачі;
- орендна плата – платіж, який вносить орендар за користування майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності;
- орендодавці:
- Національна академія наук України, державні підприємства, установи та організації, що віднесені до відання НАН України, на балансі яких обліковується майно.
Орендодавець несе відповідальність за стан майна та ефективне його використання.
Особливості оренди майна  для  здійснення  підприємницької та іншої діяльності громадянами та  юридичними  особами  іноземних держав та особами  без  громадянства  визначаються  законодавством України;
- оцінка майна (майнових прав) – процес визначення вартості майна (майнових прав)  за встановленою нормативно-правовими актами процедурою на певну дату;
- оцінювач – суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання, який на підставі кваліфікаційного  свідоцтва  оцінювача  здійснює оцінку майна відповідно до законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні;
- потенційний орендар (заявник) –суб'єкт господарювання або фізична особа, які зацікавлені в отриманні в строкове платне користування майна (об’єкт оренди);
- поточний ремонт будівлі – комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу будівлі;
- проектно-кошторисна документація – комплект документів, що обґрунтовують доцільність і кошторисну вартість проектів розширення, реконструкції і технічного  переоснащення будівель, споруд тощо, а також визначають найбільш раціональні шляхи їх реалізації, організації будівництва, виконання робіт. Виконання проектних робіт і створення проектно-кошторисної документації здійснюється спеціалізованими проектними організаціями на підставі цивільно-правового  договору;
- режимні об’єкти – військові і спеціальні об’єкти, військові частини, підприємства,  установи і організації, для функціонування яких встановлені додаткові заходи безпеки;
- реконструкція будівлі – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з перебудовою існуючих об’єктів, з метою підвищення їхнього техніко-економічного рівня, поліпшення умов експлуатації, зміною основних техніко-економічних показників (функціональне призначення, геометричні розміри);
- ремонт будівлі – комплекс робіт з відновлення стану будівлі та (або) збільшення її довговічності;
- споруда– об’ємна, площинна або лінійна наземна, надземна чи підземна будівельна система, яка складається з несучих та в окремих випадках з огороджувальних конструкцій і призначена для виконання виробничих процесів різних видів, зберігання матеріалів, виробів, устаткування, тимчасового перебування людей, пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо;
- суборенда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається орендарем в оренду третій особі (в межах основного договору оренди);
- технічне переоснащення – комплекс заходів, що здійснюються без розширення виробничих площ, спрямованих на підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування на нове більш продуктивне.
 
2. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна
2.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних  осіб, які можуть бути орендарями.
2.2. Пропозиція щодо оренди майна може надходити від Орендодавців.
2.3. Потенційні Орендарі направляють Орендодавцеві такі документи:
- заяву про намір узяти в оренду майно, що належить до державної власності (додаток 1);
- погоджений проект договору оренди за типовою формою, затвердженою НАН України;
- копії установчих документів;
-  копію паспорта (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання) для фізичної особи-підприємця;
 - звіт про незалежну оцінку іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна з висновком про вартість об’єкта оренди;
- копію рішення або листа податкової адміністрації про внесення до реєстру неприбуткових організацій та установ (для потенційних Орендарів, які утримуються за рахунок державного бюджету та внесені до реєстру неприбуткових організацій та установ);
- погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками);
- копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі, якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню);
-  копію дозволу на надання соціальних послуг, виданого центральним чи місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, або іншим органом – для недержавних суб'єктів, що надають  соціальні  послуги (для потенційних орендарів – державних  та   комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування,  що надають соціальні  послуги  відповідно  до  Закону  України  «Про соціальні послуги»);
- довідку Держкомтелерадіо (терміном дії 12 місяців з дня її видачі), яка підтверджує обсяги випуску та (чи) розповсюдження не менше 50 відсотків книжкової  продукції  державною  мовою (для  потенційних орендарів – державних видавництв,  підприємств-книгорозповсюджувачів,   вітчизняних   видавництв,   підприємств книгорозповсюдження,  що  забезпечують підготовку,  випуск та (чи) розповсюдження  не  менш  як  50  відсотків  книжкової   продукції державною  мовою  (за  винятком  видань  рекламного  та еротичного характеру).
2.4. Орендодавець зобов’язаний  зареєструвати заяву про намір узяти в оренду майно, що належить до державної власності, у книзі реєстрації вхідної кореспонденції.
 
3. Порядок розгляду питань про надання дозволу на право оренди
3.1. Для отримання дозволу НАН України на передачу майна в оренду, за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду,  Орендодавець протягом п’яти днів після реєстрації заяви потенційного орендаря надсилає до Управління справами НАН України такі матеріали:
- клопотання  про отримання дозволу на передачу майна в оренду       (додаток 2);
- копію заяви потенційного орендаря про намір узяти в оренду майно (додаток 1);
- проект договору оренди за Типовою формою НАН України, погоджений сторонами;
- розрахунок орендної плати за базовий місяць, затверджений Орендодавцем (додаток 3);
- інформацію про об’єкт та умови оренди (додаток 4);
- копію висновку про вартість майна;
- копію паспорта-сертифіката (за наявності);
- копію рецензії на звіт про незалежну оцінку майна;
-  погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини;
- копію рішення або листа податкової адміністрації про внесення до реєстру неприбуткових організацій (для потенційних орендарів, які утримуються за рахунок державного бюджету);
- копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно у разі строку оренди три і більше років;
- довідку, що підтверджує балансову належність майна орендодавцю;
- довідку Держкомтелерадіо (терміном дії 12 місяців з дня її видачі), яка підтверджує обсяги випуску та (чи) розповсюдження не менше 50 відсотків книжкової  продукції  державною  мовою.
Документи, що подаються до Управління справами НАН України, мають бути оформлені на бланку Орендодавця відповідно із додатками до Положення та умов оренди, підписані керівником та засвідчені печаткою Орендодавця. Копії документів мають бути належним чином засвідчені. Орендодавець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в документах.
3.2. Одночасно із зверненням до Управління справами НАН України Орендодавець надсилає копії матеріалів, зазначених у п.3.1, до органу  Антимонопольного комітету України у разі:
-  якщо внаслідок укладення  договору  оренди  підприємець  або група підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку;
-  сумарна вартість   активів   або  сумарний  обсяг  реалізації товарів  (робіт,  послуг),   що   належать   об'єкту   оренди   та ініціаторові  укладення  договору  оренди,  перевищують показники, визначені  законодавством.
3.3. Державним підприємствам НАН України – Орендодавцям для отримання дозволу  НАН України на право надання в оренду нерухомого майна (на продовження терміну дії договору оренди) крім документів, передбачених п.3.1 та 5.5.2. цього Положення, необхідно надати попередньо затверджений НАН України висновок про вартість майна.
Для затвердження висновку про вартість майна до Управління справами НАН України необхідно надати:
-         клопотання про затвердження висновку про вартість майна (додаток 5);
-         інформацію про майно;
-         копію висновку про вартість майна (звіту про оцінку майна);
-         копію рецензії на звіт про оцінку майна.
Висновок  про  вартість  майна  затверджується рішенням Президії НАН України у пятнадцятиденний термін з дати отримання клопотання за наявності позитивного загального висновку рецензента про відповідність звіту  про  оцінку  вимогам  нормативно-правових актів з питань проведення оцінки.
3.4. Управління справами НАН України у разі подання клопотання та повного переліку документів (згідно з пп.3.1-3.2 цього Положення) протягом  7 днів перевіряє:
- комплектність документів, наданих Орендодавцем;
- відповідність умов проекту договору оренди типовому договору та іншим вимогам законодавства;
- розрахунки орендної плати.
3.5. Розгляд клопотань про отримання дозволу на право оренди майна НАН України здійснюється протягом 15 робочих днів з моменту надходження до НАН України матеріалів від Орендодавця.
За результатами розгляду питань щодо оренди майна НАН України інформує   Орендодавця про своє рішення  (дозвіл на передачу майна в оренду – постанова або розпорядження, або відмова).
У разі відмови у передачі майна в оренду НАН України надає Орендодавцю мотивовану та обґрунтовану відповідь.
3.6. Розгляд питання про надання дозволу на право оренди може бути  призупинено у разі, якщо  надані  Орендодавцем документи:
- не містять повного комплекту документів, передбаченого пп. 3.1-3.3 та/або не відповідають вимогам цього Положення;
-  містять суперечності;
- виникла необхідність підтвердження (уточнення) відомостей.
Після виявлення недоліків Орендодавцю направляється лист-повідомлення з відповідним обґрунтуванням.
Строк розгляду питання про надання дозволу на право оренди поновлюється з моменту надходження до НАН України останнього документа.
3.7.  У  наданні дозволу НАН України на передачу  в оренду майна може  бути відмовлено, якщо:
- встановлено заборону на передачу майна в оренду;
- прийнято рішення про ліквідацію (реорганізацію) Орендодавця;
- надійшло клопотання про оренду майна, яке відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» не може бути об’єктом оренди;
- орган Антимонопольного  комітету  України   не   надав   згоди(висновків про  можливість  оренди  та  умови договору оренди, у разі:якщоініціатор укладення   договору  оренди  згідно  із  законодавством  займає монопольне становище на ринку; внаслідок укладення  договору  оренди  підприємець  або група підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку; сумарна вартість   активів   або  сумарний  обсяг  реалізації товарів  (робіт,  послуг),   що   належать   об'єкту   оренди   та ініціаторові  укладення  договору  оренди,  перевищують показники, визначені  законодавством);
- прийнято рішення про відчуження майна або передачу на баланс іншому підприємству, установі, організації НАН України, або про передачу майна до сфери управління іншого органу;
- неналежно ведеться робота з боржниками об’єктів оренди щодо стягнення заборгованості з орендної плати та інших обов’язкових платежів (п. 3.1. розпорядження Президії НАН України від 06.08.2013 № 542 «Про підвищення ефективності використання переданого в оренду державного майна НАН України);
- є інші підстави, передбачені чинним  законодавством України.
Перелік обставин, які можуть бути підставою для надання відмови у передачі майна в оренду, не є вичерпним та може бути визначений окремим рішення НАН України залежно від конкретної ситуації.
3.8. У разі, якщо НАН України не дає згоди на укладення договору оренди Орендодавець  відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.
 
4. Порядок укладення договору оренди
4.1. Протягом п’яти днів після отримання дозволу НАН України на укладення договору оренди та погодження умов договору оренди Орендодавець розміщує одночасно в офіційних друкованих засобах              масової інформації та на веб-сайті Управління справами НАН України (
www.usnan.org.ua) оголошення про намір передати майно в оренду (додаток 6).
4.2. Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення Орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна та перевіряє комплектність документів згідно з п.2.3 цього Положення.
4.3. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв Орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди.
4.4. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із єдиним заявником.
4.5. Протягом 20 робочих днів після укладення договору оренди Орендодавець супровідним листом інформує НАН України про результати вивчення попиту на об’єкти оренди та надає такі документи:
- інформацію про орендаря (додаток 7);
- належним чином завірені копії: наказу про вивчення попиту на об’єкт оренди, укладеного договору оренди, акта приймання-передачі майна в оренду(додаток 8), розрахунку орендної плати за перший місяць оренди державного майна (додаток 3), договору страхування орендованого майна на користь Орендодавця на термін дії договору оренди та платіжного доручення про сплату страхових внесків.
4.6. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи,  музею,  підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому  числі національної  творчої  спілки  або її члена під творчі майстерні), релігійної  організації  для  забезпечення  проведення  релігійних обрядів   та  церемоній,  громадської  організації  ветеранів  або інвалідів, реабілітаційних установ   для   інвалідів  та дітей-інвалідів,   державних та комунальних  спеціалізованих підприємств,  установ та закладів соціального  обслуговування,  що надають  соціальні  послуги  відповідно до Закону України "Про соціальні послуги",  Пенсійного фонду України  та  його органів,  державних  видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств  книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менше 50 відсотків книжкової  продукції  державною  мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)  оголошення про намір передати  майно  в  оренду  не  розміщується.
Договори оренди у вищенаведених випадках укладаються без проведення конкурсу за попереднім дозволом  НАН України.
Для укладення договору оренди із потенційним орендарем, зазначеним у попередньому абзаці, необхідно надати до НАН України такі документи: клопотання, копію заяви із зазначенням бажаного строку оренди та документи, які підтверджують пріоритетність заявника.
4.7. У разі надходження двох і більше заяв Орендодавець оголошує конкурс на право оренди.
Потягом трьох робочих днів після утворення конкурсної комісії Орендодавець інформує рекомендованим листом з повідомленням про вручення НАН України про створення комісії  та пропонує надати протягом трьох робочих днів пропозиції щодо включення до складу комісії  кандидатури представника.
Залучення представників НАН України  до складу конкурсних комісій установ, організацій та підприємств НАН України здійснюється на підставі довіреності.
Порядок проведення конкурсу на право оренди державного майна визначається  постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906.
 
5. Умови договору оренди
5.1. Укладений  сторонами  договір  оренди повинен відповідати  Типовому  договору оренди майна, що належить до майнового комплексу НАН України.
5.2. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору. Передача об’єкта оренди Орендодавцем Орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди.
5.3. У разі, якщо Орендар не прийняв майно в оренду, а Орендодавець не передав його відповідно до акта приймання-передачі у визначені терміни, договір оренди підлягає розірванню у встановленому чинним законодавством порядку, а майно визнається таким, що не використовується та може бути передане в оренду з дотриманням процедури згідно з цим Положенням.
5.4. Вартість майна (оцінка об’єктів оренди) з урахуванням її індексації здійснюється згідно з положеннями (національними стандартами) оцінки майна та Методикою № 629 з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку для відображення її в договорі оренди та використання під час розрахунку орендної плати.
Оцінка такого майна обов’язково проводиться  перед  укладенням  договору оренди та перед продовженням (поновленням) договору оренди у разі, коли на момент продовження  дії  такого  договору  остання  оцінка об'єкта  оренди  була  проведена більш як три роки тому.
Послуги з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди (активів, що  входять до складу об’єкта оренди) згідно з п.2 Методики № 629 оплачує орендар.
Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від  дня  її  проведення, якщо інший строк не передбачений у звіті щодо  незалежної  оцінки.    
5.5 Термін, на який укладається договір оренди, не може бути меншим, ніж п’ять років, якщо орендар не пропонує менший термін. При цьому обов’язково мають виконуватись вимоги щодо нотаріального посвідчення договорів оренди, укладених на строк три і більше років, та державної реєстрації права користування майном.
Зміна  або  розірвання  договору оренди  вчинюються в такій самій формі,  що й договір, що змінюється або розривається.
5.5.1. Продовження терміну дії договору оренди, строк дії якого закінчується, оформлюється додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною договору оренди при обов’язковій наявності дозволу НАН України, якщо інше не передбачено договором оренди.
Орендар, який має бажання продовжити термін дії договору оренди, за умови належного виконання своїх обов'язків за договором оренди, повинен повідомити орендодавця  про свій намір не пізніше ніж за місяць до закінчення строку договору оренди. У разі відсутності такої заяви Орендаря Орендодавець повинен протягом останнього місяця оренди та/або першого місяця після закінчення терміну дії договору оренди  поінформувати Орендаря про припинення договору оренди.
5.5.2. Надання дозволу НАН України на продовження терміну дії договору оренди здійснюється за рішенням Президії НАН України за поданням Управління справами НАН України
Для отримання дозволу НАН України на продовження терміну дії договору оренди, за умови належного виконання Орендарем зобов’язань за договором оренди, Орендодавець протягом п’яти днів після реєстрації заяви Орендаря надсилає до Управління справами НАН України такі матеріали:
- клопотання про надання дозволу на продовження терміну дії договору оренди;
- інформацію про Орендаря за формою згідно з додатком 7 до цього Положення;
- проект додаткової угоди про продовження терміну дії договору оренди, погоджену сторонами;
- інформацію про заборгованість за договорами оренди та договорами про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю за формою згідно з додатком до розпорядження Президії НАН України від 15.04.2013 № 269, за підписом головного бухгалтера;
- копії висновку про вартість майна, паспорта-сертифіката (за наявності),  рецензії на звіт про незалежну оцінку майна, у разі коли остання  оцінка  об'єкта  оренди  для розрахунку розміру орендної плати була  проведена більш як три роки тому. У разі, якщо Орендодавцем є Державне підприємство НАН України (госпрозрахункове), крім вищезазначених матеріалів необхідно надати документи згідно з п. 3.3. цього Положення.
Якщо внаслідок внесення змін до договору оренди така його істотна умова, як строк його дії, сторонами визначена більше ніж три роки (а саме, якщо додатковою угодою відповідним чином змінюється пункт договору, який передбачав менш ніж трирічний строк), відповідна додаткова угода чи договір у редакції такої угоди підлягають нотаріальному посвідченню.
НАН України може відмовити Орендодавцю у продовженні терміну дії договору оренди у разі виникнення потреби в орендованому майні для розміщення організацій НАН України (їх структурних підрозділів), забезпечення їхньої діяльності та з інших поважних причин.
5.5.3. У місячний строк після продовження договору оренди Орендодавець зобов’язаний  надати до Управління справами НАН України такі документи: копію  додаткової угоди про продовження строку дії договору оренди; інформацію про орендаря; копії висновку про вартість об’єкта оренди та рецензії (у разі, якщо орендодавцем об’єкта оренди є державне госпрозрахункове підприємство, на копії висновку про вартість майна у верхньому правому куті зазначається розпорядчий документ, яким цей висновок був затверджений); копії договору страхування та платіжного доручення про сплату страхового внеску (або копію страхового полісу).
5.5.4. Дострокове розірвання договору за згодою сторін може мати місце у випадку письмового повідомлення однієї із сторін про намір припинити договірні відносини за 30 календарних днів до дати запропонованого розірвання договору.
5.5.5. Після  закінчення  терміну  договору оренди Орендар, який належним   чином   виконував  свої  обов'язки  за  договором,  має переважне  право,  за  інших  рівних  умов,  на укладення договору оренди  на  новий  термін,  крім  випадків,  якщо орендоване майно необхідне  для потреб Орендодавцята/або НАН України. У разі, якщо Орендодавець та/або НАН України мають намір використовувати  зазначене  майно  для інших потреб або з  іншою метою, Орендар повинен бути письмово  попереджений  про це не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.
Орендар може скористатись переважним правом на укладення договору оренди  на  новий  термін за інших рівних умов, якщо:
- Орендар належно виконував свої обов’язки за договором оренди (своєчасно сплачував орендну плату, утримував майно в належному стані, не допускаючи його погіршення, та сумлінно виконував інші обов’язки, передбачені договором);
- Орендар погоджується укласти договір оренди на новий строк на умовах, які пропонуються іншим претендентам, із дотриманням процедури передачі майна в оренду, визначеної чинним законодавством;
-  Орендар повідомив Орендодавця про свій намір укласти договір оренди на новий строк. Таке повідомлення Орендар повинен зробити до закінчення строку договору оренди в строк, установлений договором. Якщо ж такий строк договором не визначений, повідомлення повинно бути зроблено в розумний строк, під яким розуміється строк, необхідний для обговорення Орендодавцем та Орендарем  усіх умов нового договору оренди, отримання в НАН України дозволу та погодження умов договору оренди, проходження процедури визначення Орендаря (у тому числі й на умовах конкурсу) та підписання необхідних документів.
- Орендодавець має намір (бажання) надалі здавати майно в оренду.
У випадку недосягнення домовленості сторін щодо плати за користування майном та інших умов договору переважне право на укладення договору у Орендаря припиняється.
5.6. Орендна плата з урахуванням її індексації визначається за Методикою  № 786 та застосовується як стартова у разі визначення Орендаря   на конкурсних засадах.
Строки внесення орендної плати визначаються у договорі оренди.
Зміна розміру орендної плати допускається лише за погодженням обох сторін або на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта   оренди,   а   також   в   інших  випадках,  встановлених законодавчими актами України.
У разі припинення або розірвання договору оренди Орендар сплачує орендну плату включно по дату повернення Орендодавцеві об'єкта оренди за актом приймання-передачі.
Закінчення строку дії договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість з орендної плати, якщо така виникла, у повному обсязі з урахуванням санкцій.
5.7. Вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартість послуг з технічного обслуговування інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі (у т.ч. покрівлі, фасаду), вивіз сміття тощо не входить до складу орендної плати та сплачується Орендарем окремо на підставі примірного договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання нерухомого майна НАН України та надання комунальних послуг Орендарю.
5.8. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови, а саме:
- внесення змін до договору оренди у зв’язку з уточненнями даних БТІ;
- внесення змін до договору оренди в частині заміни Орендаря (без повторної процедури отримання дозволу НАН України на право оренди) у разі правонаступництва прав та обов’язків особи Орендаря іншим суб’єктом, в результаті реорганізації, перереєстрації та інших випадках, передбачених чинним законодавством;
- здійснення нотаріального посвідчення договору оренди та державної реєстрації  речового права за рахунок коштів Орендаря;
- забезпечення підготовки,  випуску та (чи) розповсюдження  не  менше 50  відсотків  книжкової  продукції державною  мовою  (за  винятком  видань  рекламного  та еротичного характеру);
- отримання у визначений строк дозвільних документів: дозволу державного пожежного нагляду на початок роботи підприємства (орендаря) в орендованому приміщенні, позитивного висновку (дозволу) санітарної епідеміологічної та інших служб, які необхідні для здійснення діяльності орендаря в орендованому приміщенні;
- добове (із зазначенням кількості днів на тиждень або місяць) або погодинне (з «___» – по «___») користування орендним приміщенням здійснюється відповідно до погодженого сторонами графіку, що є невід’ємною частиною договору оренди;
- Орендар не має права передавати свої права і обов’язки за договором оренди іншим фізичним особам –підприємцям або юридичним особам;
- інші умови.
5.9.  Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, які погіршують становище Орендаря. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.
 
6. Передача майна в суборенду
6.1. Передача нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна в суборенду здійснюється за дозволом НАН України та згодою Орендодавця. При цьому  строк  надання  майна  у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди. 
Для отримання дозволу НАН України передати майно в суборенду необхідно надати до Управління справами НАН України такі документи:
- клопотання від Орендодавця про отримання дозволу передати майно в суборенду із обов’язковим обґрунтуванням необхідності такої передачі;
- інформацію про загальну площу нерухомого майна, щодо якого надійшла заява про передачу його в суборенду, та загальну площу об’єкта оренди;
- копію заяви Орендаря про намір передати майно в суборенду (із обґрунтуванням необхідності передачі майна в суборенду).
6.3. Плата  за  суборенду майна, яку отримує Орендар, не повинна   перевищувати   орендної  плати  Орендаря  за  майно,  що передається  в суборенду.
Різниця  між  нарахованою  платою  за  суборенду  і  тією  її частиною,  яку  отримує  Орендар,  спрямовується до державного або місцевого  бюджету. 
6.4. Контроль за  визначенням  розміру  плати  за  суборенду  та спрямуванням її (в частині,  що перевищує суму орендної  плати  за майно,  яке  передається  в  суборенду)  до  відповідного  бюджету покладається  на Орендодавця.
6.5. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.
 
7. Припинення та розірвання договору оренди
7.1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.
7.2. Договір оренди припиняється в разі:
-  закінчення строку, на який його було укладено;
- банкрутства Орендаря;
- загибелі об'єкта оренди;
- ліквідації юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем;
- смерті фізичної особи, яка була Орендарем. 
7.3. Підставами для ініціювання Орендодавцем розірвання договору оренди можуть бути:
- невиконання або неналежне виконання Орендарем умов договору оренди протягом трьох місяців(виникнення тримісячної заборгованості із сплати Орендарем орендноїплати; недотримання  вимоги щодо підготовки,  випуску та (чи) розповсюдження книжкової продукції  державною  мовою  в  обсязі не менше 50 відсотків; зміна мети використання орендованого приміщення без погодження з Орендодавцем (нецільове використання);
- передача орендованого майна без погодження з Орендодавцем та без дозволу НАН України в суборенду;
- нездійснення Орендарем обов’язкового страхування орендованого майна;
-  недбале ставлення до орендованого майна, що створює загрозу його пошкодження та/або знищення тощо);
- не отримання Орендарем  у визначений строк дозвільних документів;
- інші підстави (у т.ч. передбачені договором оренди).
7.4. Договір оренди може бути достроково розірвано за погодженням  сторін.
7.5. На  вимогу  однієї  із  сторін договір оренди може бути достроково розірвано  за  рішенням  суду  у  разі невиконання сторонами своїх зобов'язань  та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
7.6. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства Орендаря він зобов’язаний повернути Орендодавцеві об’єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.
7.7. За невиконання зобов’язань за договором оренди, в тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами України та договором.
 
8.  Ремонт об’єкта оренди
8.1. Поточний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться Орендарем за його рахунок, без компенсації вартості робіт з боку Орендодавця. При цьому Орендар за місяць до початку робіт повинен письмово повідомити Орендодавця про початок та  склад ремонтних робіт.
8.2. Капітальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться Орендодавцем  цього  майна за його рахунок, якщо інше не встановлено договором оренди.
8.3. Якщо Орендодавець (крім бюджетних установ) майна, переданого в оренду, не здійснив капітального ремонту майна і це перешкоджає його використанню відповідно до призначення та умов договору, Орендар відповідно до  ч. 3  ст. 778 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 18-1 Закону України „Про оренду державного та комунального майна” має право за погодженням з Орендодавцем та за погодженим в НАН України кошторисом:
- відремонтувати майно,  зарахувавши вартість ремонту в рахунок орендної плати;
-  вимагати розірвання договору.
8.4. Орендар має право за погодженням з Орендодавцем та НАН України, якщо інше не передбачено   договором   оренди,   за   рахунок   власних  коштів здійснювати  реконструкцію,  технічне  переоснащення,   поліпшення орендованого майна.

Витрати, пов'язані з реконструкцією, технічним переоснащенням, поліпшенням орендованого майна, не зараховуються в рахунок орендної плати та не підлягають компенсації.
8.5. Орендар має право за письмовою згодою з Орендодавцем та за рахунок власних коштів здійснювати невід’ємні поліпшення орендованого майна відповідно до Порядку надання Орендарю згоди Орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 3 жовтня 2006 року № 1523.
8.6. Якщо Орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе,  що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.
8.7. Орендар має право залишити за собою проведені ним  поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від орендованого майна без заподіяння йому шкоди.
8.8. Вартість поліпшень орендованого  майна,  зроблених  Орендарем за  рахунок  власних коштів за згодою або без згоди Орендодавця, які не можна відокремити від  майна  без  заподіяння  йому шкоди, компенсації не підлягають.
 
9. Передача нерухомого майна НАН України в оренду на тривалий термін
9.1. Передача нерухомого майна НАН України на тривалий термін (більше п’яти років) можлива за наявності у Орендодавця Свідоцтва про право власності на нерухоме майно та у таких випадках:
- при необхідності отримання встановленої законодавством України ліцензії – на термін дії ліцензії;
- при здійсненні Орендарем значних капітальних вкладень на ремонт, будівництво, благоустрій (на розгляд Бюро Президії НАН України у такому випадку надається кошторис, а відповідні зобов’язання Орендаря зазначаються в додаткових умовах  договору);
- у разі надання Орендарем Орендодавцю або іншим організаціям НАН України безповоротної благодійної допомоги у значному обсязі (відповідне зобов’язання Орендаря у таких випадках зазначається в додаткових умовах  договору).
9.2. Конкретний строк тривалої оренди визначається за рішенням Бюро Президії НАН України.
  
10. Контроль за використанням майна НАН України, переданого в оренду 
10.1. Контроль за використанням нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого в оренду, здійснюють Орендодавці цього майна.
10.2. З метою забезпечення збереження майна НАН України та належного контролю за виконанням умов укладених договорів оренди Орендодавці зобов’язані регулярно перевіряти стан майна, переданого в оренду, використання його в цілях, вказаних в договорі, дотримання Орендарями інших умов договору.
10.3. Управління справами НАН України організовує та проводить перевірки ефективності використання майна НАН України та належного оформлення передачі його в оренду.
10.4. Керівники установ, організацій та підприємств, що віднесені до відання НАН України, несуть особисту відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства та встановленого в НАН України порядку передачі майна в оренду, за  отримання всіх необхідних дозволів при передачі в оренду майна НАН України, за достовірність відомостей, внесених до Єдиного реєстру об’єктів державної власності, своєчасність та достовірність надання інформації про використання майна НАН України та коштів, одержаних від передачі майна в оренду, а також за ведення роботи з боржниками об'єктів оренди щодо стягнення заборгованості з орендної плати.
10.5. У разі виявлення фактів порушення Орендарем умов договору оренди виявлені порушення повинні бути негайно  усунуті. В іншому випадку Орендодавець повинен проводити претензійно-позовну роботу відповідно до чинного законодавства та Положення про організацію та ведення претензійно-позовної роботи в Національній академії наук України, затвердженого розпорядженням Президії НАН України від 12.09.2011 № 582.
 
11. Порядок звітності щодо використання майна НАН України на умовах оренди
11.1. Орендодавці зобов’язані надавати Управлінню справами НАН України звітність про  використання майна НАН України, а саме:
1) щоквартально (до 5 числа наступного місяця наростаючим підсумком з початку року):
 - інформацію про стан використання нерухомого майна;
- перелік об’єктів нерухомого майна, що пропонується для передачі в оренду;
- інформацію про внесення відповідних даних до Єдиного реєстру об’єктів державної власності та електронної системи обліку об’єктів майнового комплексу НАН України;
2) щомісячно (до 5 числа наступного місяця наростаючим підсумком з початку року):
 - інформацію про використання коштів, одержаних від передачі майна в оренду;
- інформацію про  заборгованість за договорами оренди та договорами про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю у письмовому вигляді за формою згідно з додатком до розпорядження Президії НАН України від  15.04.2013 № 269  «Про додаткові заходи по збереженню майна НАН України та підвищенню ефективності його використання»та забезпечити щомісячне внесення даних про заборгованість в електронному вигляді до системи на веб-сайті Управління справами НАН України;
3) станом на 1 липня  (до 5 липня) та на 1 січня (до 10 січня ) звітного року інформацію про договори оренди за формою згідно з додатком до розпорядження Президії НАН України від  31.07.2014 № 508 «Щодо інформації про договори оренди майна НАН України».
11.2. У разі передачі в оренду судноплавних засобів, що знаходяться у сфері управління НАН України, Орендодавець зобов’язаний щоквартально звітувати Управлінню справами НАН України про виконання Орендарями своїх зобов’язань за договорами оренди та повідомляти про місцезнаходження судноплавних засобів.
 
12. Інформаційне забезпечення відносин оренди майна НАН України
12.1. З метою забезпечення ефективного використання об’єктів майнового комплексу НАН України та контролю створена електронна система обліку об’єктів майнового комплексу НАН України, яка розміщена на веб-сайті Управління справами НАН України в мережі Інтернет за адресою:
http://www.usnan.org.ua.
12.2. База даних системи обліку об’єктів майнового комплексу НАН України містить інформацію про нерухоме майно, об'єкти оренди та їх орендарів.
12.3. З метою забезпечення порядку укладення договорів оренди та вивчення попиту на об’єкти оренди установи, організації та підприємства НАН України публікують на веб-сайті Управління справами НАН України оголошення про намір передати майно в оренду, інформацію про потенційні об'єкти оренди та оголошення про проведення конкурсу на право оренди державного майна.
12.4. Інформація про об’єкти оренди та орендарів оперативно вноситься орендодавцями до електронної системи обліку об’єктів майнового комплексу НАН України після укладення договорів оренди й вилучається після розірвання договорів оренди (закінчення їх терміну дії).
12.5. З метою контролю за надходженнями коштів від передачі майна НАН України в оренду установи, організації та підприємства зобов’язані щоквартально до 5 числа наступного місяця вносити необхідні дані до електронної системи обліку об’єктів майнового комплексу НАН України відповідно до встановленої форми.
12.6. В інформаційно-довідковій частині веб-сайта Управління справами НАН України публікуються методичні роз'яснення з питань оренди, положення, договори, форми звітів та довідок тощо.
12.7. З метою аналізу виконання Орендарями договірних зобов’язань установи, організації та підприємства НАН України (Орендодавці) щомісячно вносять інформацію про  заборгованість за договорами оренди та договорами про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг Орендарю в електронному вигляді до системи на веб-сайті Управління справами НАН України.
 
13. Заключні положення
13.1. При вирішенні всіх інших питань, що не врегульовані цим Положенням, необхідно керуватись чинними законодавчими актами України.

Завантажити Положення       Додатки до Положення


Повернутися